ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ II

Σήμερα θα δούμε τα βασικά ρήματα που… περίσσεψαν από χθες, δηλαδή από LL έως Z (αν και από «θέτα» δεν έχουμε βάλει κάποιο). Στον πίνακα παρατίθεται το απαρέμφατο, το πρώτο ενικό του, καθώς και η μετάφραση του κάθε ρήματος.

 

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΚΟ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Llevar Llevo Φέρω (το αγγλικό get)
Llegar Llego Φθάνω
Morir Muero Πεθαίνω
Oir Oigo Ακούω
Olvidar Olvido Ξεχνάω
Parecer Parezco Φαίνομαι
Pedir Pido Ζητώ
Pensar Pienso Σκέφτομαι
Poder Puedo Μπορώ
Poner Pongo Βάζω
Preferir Prefiero Προτιμώ
Recorder Recuerdo Θυμάμαι
Querer Quiero Θέλω – Αγαπώ
Saber Ξέρω
Salir Salgo Βγαίνω
Sentir Siento Νιώθω
Tener Tengo Έχω
Venir Vengo Έρχομαι
Vivir Vivo Ζω
Volver Vuelvo Γυρίζω

 

Κατηγορία: ΟNLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑΚΙΑ

Αφήστε μια απάντηση

close
Facebook IconTwitter Icon